Programinnehåll av särskilt intresse för

Allmännytta och kommuner

Du som arbetar med bostäder, medinflytande, grannskap mm i ett allmännyttigt bostadsbolag eller med planering, stadsutveckling och bostadsbyggande på en kommun – Socialt Byggande är en konferens för dig! Här är ett urval av årets programinnehåll av särskilt intresse för allmännyttor och kommuner. →

Offentlig + civil = samverkan som öppnar nya vägar

Kommuner och civilsamhälle behöver varandra. Ingen kan på egen hand förverkliga alla de samhällsvärden som behöver uppnås för ett hållbart samhälle.  Genom att kommuner och offentliga aktörer aktivt ger civilsamhället bättre förutsättningar kan lokal utveckling växa ur det engagemang som spirar underifrån.

Hur kan kommuner arbeta för att underlätta för civilsamhällets byggande?

Under seminarie T1 Offentlig – civil samverkan diskuteras kommunernas möjligheter att stötta och samverka med civilsamhället för att möjliggöra och dra nytta av kraften i civilsamhällets eget bostadsbyggande.

Exempel från Wien, Vingåker och övriga Sverige diskuteras. Seminariet innehåller ett antal presentationer samt workshop, under ledning av Tinna Harling från föreningen för byggemenskaper. Medverkande presentatörer: Robert Temel, Wien, Lisa Pelling, Arena Idé, Regina Westas-Stedt, Vingåkers kommun med flera. Presentationerna åtföljs av en workshop.

→ Seminarie T1 Torsdag 18 november

Regina Westas-Stedt är samhällsstrateg och landsbygdsutvecklare på Vingåkers kommun.

Nya vägar i samverkan mellan kommun och civilsamhälle för lokal utveckling, med utgångspunkt från Vingåkers kommun och byggemenskapen Lindberga by.

→ Seminarie T1: Offentlig – civil samverkan, torsdag 18 november.

Klara Sjögren Holtz är planarkiktet på Orust kommun. Orust kommun och erfarenheterna från samverkan med civilsamhället inom ramen för gemensamma innovationsprojekt.

→ Seminarie T1: Offentlig – civil samverkan, torsdag 18 november.

Robert Temel är arkitekt, sociolog, konsult, författare och forskare inom urbana system med bas i Wien. Robert talar om Wienmodellen för bygg- och bogemenskaper. Om staden Wiens erfarenheter av att samverka med civilsamhället för ett socialt byggande.

→ Seminarie T1: Offentlig – civil samverkan, torsdag 18 november

Lisa Pelling är statsvetare och chef för tankesmedjan Arena Idé samt författare till rapporten Wienmodellen.

Byggandet av bostäder för alla i Wien – en framgångsrik modell att ta intryck av.

→ Seminarie T1: Offentlig – civil samverkan, torsdag 18 november.

Allmännyttan visar vägen

Framsynta  allmännyttiga bostadsbolag är drivande i utvecklingen av nya boendeinnovationer och bostadsformer.

Dragana Curovic är bosocial utvecklare på allmännyttiga Helsingborgshem. Hon berättar om tankarna bakom det mycket uppmärksammade nya sällskapsboendet SällBo på Fredriksdal i Helsingborg.

Hyresgästerna i huset är antingen 70-plussare eller max 25 år gamla, de hyr varsin mindre lägenhet och delar på gemensamma ytor som vardagsrum, träningsrum, ateljé och specialinredda kök för till exempel bakning. På SällBo är integration mellan olika åldrar och bakgrunder i fokus.

→ Projektrevy torsdag, samt seminarie T4: Bogemenskaper och kollektivhus för framtiden

Karin Jaxmark är marknadsstrateg på Familjebostäder Göteborg: Allmännyttans arbete med inkluderande livsmiljöer i Bergsjön.

→ Seminarie F4: Inkluderande och integrerande livsmiljöer

Tanum, kommunen & byggemenskaperna

I lantliga Tanums kommun genomförs den andra byggemenskapen på kort tid. Vad är hemligheten bakom framgångarna?

Andreastorpets vänboende – gemenskapsboende byggs genom god samverkan.

I kölvattnet efter det uppmärksammade Hogslätts vänboende i Gerlesborg genomförs ytterligare ett byggemenskapsbygge i Tanums kommun, i samma anda, som också det ska resultera i kooperativa hyresrätter. Erfarenheterna från Hogslätt ligger till grund när Andreastorpets vänboende förverkligas i nära samverkan mellan byggemenskap, kommunen och den lokala sparbanken. Vilka är projektets framgångsfaktorer, vilka är verktygen och hur ser samverkan ut i praktiken?

I presentationen medverkar representanter från Byggemenskapen Andreatorpet, projetlots, kommunen och Kultursystem Bottna-Gerlesborg.

→  Plenarpresentation torsdag 18 november.

Tanums kommun i täten

En socialt hållbar bostadsförsörjning – den stora utmaningen

Hur reformeras bostadsförsörjningen för att tillgodose allas behov av en bra bostad? Hur bygger vi med fokus på de långsiktiga värdena?

Karolina Skog: Utredning om social bostadsförsörjning: här står vi

Vägen till en egen bostad är idag lång och snårig med höga trösklar och långa väntetider för att etablera sig både inom det hyrda och det ägda beståndet. Karolina Skog har regeringens uppdrag att utreda förutsätningarna för en social bostadsförsörjning.

I utredningsfrågorna ingår: hur kan det bli enklare att etablera sig på den ordinarie bostadsmarknaden och hur förbättras förutsättningarna för jämlika uppväxt- och levnadsvillkor?

→  Plenarpresentation torsdag 18 november.

Helena Bjarnegård: Hur kan socialt drivna byggprocesser bidra till målen i gestaltad livsmiljö?

Sveriges Riksarkitekt Helena Bjarnegård är vid det här laget närmast synonym med uppdraget om god gestaltad livsmiljö, målsättningen om ett samhällsbyggande med långa perspektiv och hög kvalitet, som inkluderar alla. Men hur når vi egentligen dit? Och vilken roll kan civilsamhällets byggande rörelser spela?

→  Plenarpresentation fredag 19 november.

Kajsa Crona: Utmaningar vid byggande utan vinstkrav

Aktörer som skapar bostäder utan att arbeta utifrån ett vinstkrav kan åstadkomma stora samhällsvärden. Men det allmännyttiga och samhällsnyttiga byggandet möter samtidigt svårigheter. Att bygga med hög kvalitet och för alla, utan vinstkrav – det är en rejäl utmaning

→  Plenarpresentation torsdag 18 november.

Studiebesök i Frihamnen

Onsdagen den 17 november, dagen innan konferensens invigning, arrangeras studiebesök i omtalade socialt drivna bygg- och boprojekt i Västsverige.

Studiebesöken under onsdagen börjar på plats i Jubileumsparken i Göteborg. Detta är en plats som utvecklats av Göteborgs stad och som byggts genom många processer av involvering och deltagande av olika grupper i olika skeden.

Guidning av representanter från Göteborgs stad som berättar om tankarna bakom projektet.

Detta studiebesök sker på onsdagen 17 november och är en del av en av  studieresorna som arrangeras i anslutning till konferensen. Anmälan sker vid biljettköp.

→ Studiebesök onsdag 17 november