Inbjudan

Nya möjligheter för sociala byggmetoder – vi tar ett helhetsgrepp om utvecklingen.

Svenskt byggande står inför stora utmaningar. De flesta kommuner rapporterar att det är brist på bostäder. Samtidigt saknar stora grupper av bostadssökande möjligheter att överhuvudtaget efterfråga de bostäder som produceras. Även på de marknader där investeringsviljan är svag och finansieringsförmågan är begränsad behöver det byggas bostäder – men hur ska det gå till?

Svenskt byggande har stora möjligheter. Det är möjligt att bygga även på svaga marknader och för hushåll med begränsade inkomster. Det är möjligt genom att öppna upp byggprocesserna. Genom att släppa fram och skapa förutsättningar för inkluderande projektformer som bygger på initiativ från civilsamhället, samverkan mellan lokala krafter och ett aktivt deltagande från hushållen. Ett byggande som sätter människorna i centrum, hela vägen.

Vi aktörer som tagit initiativ till denna konferens om sociala byggmetoder och deltagardrivna projektformer, kommer från olika bakgrunder i samhällsbyggnadssektorn och har olika uppdrag, men vi förenas av ett gemensamt intresse för att det ska ges fler vägar till bostäder, fler möjligheter att delta i byggandet. Genom vårt gemensamma initiativ vill vi bidra till att inspirera och till att fördjupa diskussionen kring vad vi ser som en möjlig väg framåt mot ett hållbart och demokratiskt inkluderande byggande för alla.

Socialt byggande är ett samlingsbegrepp som rymmer ett spektrum av fenomen som sträcker sig från byggemenskaper och organiserat modernt självbyggeri till bogemenskaper och kooperativa hyresrätter. Den röda tråden är att människor tar klivet från att vara konsumenter av färdiga produkter till att vara medskapare, deltagare, ägare.

Därmed skapas nya samhällsvärden av många olika slag; såväl ekonomiska som sociala. Kraften hos människor som samarbetar kan omvandla frustration över sakernas tillstånd till gemensam handling, nya kunskaper, nya livsmiljöer.

Konferensen Socialt Byggande och modernt självbyggeri tar fasta på både nya och gamla former för socialt drivna byggprocesser. Vi knyter an till den historiska egnahemsrörelsen men även till de många samtida initiativ och konkreta projekt som finns, både i Sverige och internationellt.

Konferensen eftersträvar att utgöra en bred mötesplats som tar ett helhetsgrepp kring utvecklingen av det sociala byggandet idag i dess olika former. Detta är ett unikt tillfälle att skaffa både en bred överblick och en djup inblick i banbrytande och okonventionella projektformer som bär på potentialen att möjliggöra ett bostadsbyggande på fler platser och i fler varianter, tillgängligt för fler.

På Garveriet i Floda den 18-19 november 2021 tar vi upp både utmaningarna och möjligheterna på scen och lägger grunden till framtidens sociala byggande.

Hoppas att vi ses där!

”Inkluderande projektformer som bygger på initiativ från civilsamhället, samverkan mellan lokala krafter och ett aktivt deltagande från hushållen. Ett byggande som sätter människorna i centrum, hela vägen.”

Den historiska egnahemsrörelsen utgör en inspirationskälla för konferensen om Socialt Byggande. Fotografi från bygget av egnahemsområdet Fräntorp i Göteborg på 1930-talet. . Husen var prefabricerade och restes av de blivande husägarna i samarbete. Foto: Egnahemsbolaget

Förslag på vidare läsning: