Värdar och medarrangörer

Socialt byggande den 18 – 19 november 2021

Bakom konferensen Socialt byggande 2021 står precis som under vår första konferens en ovanligt bred konstellation av aktörer som omfattar alla samhällssektorer. Vi är glada att vi denna gång år har samlat ihop ännu fler arrangörer än 2019.

För att planera och förverkliga konferensen tillsammans har vi sökt oss utanför våra invanda territorier. Vi inspireras av varandras och våra gemensamma historier. Framförallt förenas vi av en nyfikenhet på vad som går att uppnå, eftersom vi urskiljer de värden som kan skapas när det ges förutsättningar för människors deltagande och självorganisering. Vi tror att socialt byggande i dess olika former kan bidra till både nya jobb och nya bostäder och samhällsvärden i flera dimensioner. Vi tror att socialt byggande kan skapa bra gestaltade livsmiljöer, stärka den sociala resiliensen och sammanhållningen.

Vi vill medverka till att pröva och flytta gränserna och utveckla byggandet i Sverige.

Presentation av värdar och medarrangörer

Centrum för hållbar stadsutveckling – Urban Futures, är ett forsknings- och kunskapscentrum som verkar för hållbar stadsutveckling. Ökad urbanisering i kombination med ohållbara och ojämlika levnadsmönster, och gränsöverskridande problem som klimatförändringar, minskad biologisk mångfald och social polarisering kräver djup samverkan mellan olika kompetenser. Samtliga aktiviteter inom Urban Futures syftar till att främja samverkan och gemensam kunskapsutveckling för att uppnå centrumets vision: ”Rättvisa, gröna och tillgängliga städer, regioner och samhällen som utvecklas med respekt för allt liv och inom planetens gränser.” Centrumet drivs genom ett etablerat partnerskap mellan åtta deltagande parter som representerar både akademi och praktik. Urban Futures verksamhet samordnas av ett kansli vid Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV).


Boverket är den statliga myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Vi arbetar med frågor som rör fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse samt bostadsförsörjning och bostadsfinansiering. Det innebär bland annat att ta fram föreskrifter och vägledningar, ansvara för tillsyn över tillämpningen av plan- och bygglagen, administrera statliga stöd samt att utreda och analysera frågor inom vårt verksamhetsområde.

Egnahemsbolaget, som grundades 1933, har sitt ursprung i egnahemsrörelsen. Under -30 och -40 talet stod de bakom byggandet av flera hundra egnahem i Göteborg som uppfördes av de boende. De bidrar med historisk förankring och är i en process där de utreder hur de som kommunal bostadsutvecklare kan bli en del i den moderna självbyggerirörelsen.

Coompanion främjar kooperativt företagande – entreprenörskap som sker på jämlika villkor, där ägande och styrning sker demokratiskt och där hållbarhet ur både socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv värnas. Vårt arbete resulterar i företag som tar samhällsansvar och skapar positiva samhällseffekter, lokal och regional utveckling samt bidrar till mångfald av ägarmodeller i det svenska näringslivet.

Med centrum för boendets arkitektur, CBA, bygger vi en nationell plattform för kunskapsförmedling, diskussion, utvecklingsarbete och forskning kring boende och bostad. En plattform för ökad samverkan mellan näringsliv och akademi med gemensamma forskningsansökningar och FoU-projekt för bostadsutvärderingar och bostadsutveckling och utveckling av ny kunskap inom teknik, ekonomi och sociala frågeställningar.


Bergsjön 2021 är en plattform för samverkan med syfte att utveckla goda livsmiljöer för alla människor i Bergsjön. Tillsammans vill vi lyfta de styrkor som finns i stadsdelen. Bergsjön ska vara en attraktiv stadsdel där människor både kan och vill leva sina liv. Vägen dit går via delaktighet, aktiviteter, nybyggnation och projektprocesser som stärker Bergsjön på både kort och lång sikt. Plattformens medlemmar är: ByggGöta, Nordin Fastigheter, Balder, Egnahemsbolaget, Familjebostäder, GöteborgsLokaler, Willhem, Victoria Park, SHH Bostad och Wallenstam. Läs mer på hemsida och facebook.


Den ideella Föreningen för Byggemenskaper samlar, utvecklar och förmedlar kunskap om byggemenskaper och utgör en gemensam plattform för alla som har intresse för byggemenskapens idé. Föreningen arrangerar konferenser, seminarier och studieresor. Vi medverkar på kommuners aktiviteter och samordnar också ett kommunnätverk. Föreningen ger också råd till enskilda grupper som vill genomföra en byggemenskap. Vi deltar i debatten om stadsplanering och samhällsplanering och verkar på så sätt för de bärande idéerna om byggemenskaper.

Riksföreningen Kollektivhus NU är en nationellt verksam förening baserad på existerande kollektivhus och fristående föreningar. Den syftar till att förbättra valmöjligheterna på den svenska bostadsmarknaden vad avser olika former för gemenskapsboende. Föreningen stöder existerande kollektivhus liksom grupper som arbetar för att skapa nya kollektivhus.

Föreningen bildades 1981, under en period då flera kollektivhus skapades och flera kommunala bostadsförmedlingar hade en särskild kö för kollektivsökande. Efter ett antal år i träda har föreningen vitaliserats, med de specifika syftena att informera allmänheten om kollektivt boende, och att påverka myndigheter och bostadsföretag att bidra till att konkreta möjligheter skapas i bostadsproduktionen.

I dagsläget är 42 kollektivhus medlemmar, och femton lokala grupper har anslutit sig.

RISE Research Institutes of Sweden AB är ett svenskt statligt forskningsinstitut och innovationspartner som samverkar med universitet, näringsliv och samhälle för innovationsutveckling och hållbar tillväxt. RISE bedriver industriforskning och innovation och utför även provning och certifiering mm vid ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.

Sveriges Arkitekter Västra Götaland, SAVG, är en del av Sveriges Arkitekter. Lokalföreningen arrangerar föreläsningar och visningar för sina medlemmar samt initierar debatter om aktuella frågeställningar kring arkitektur, inredningsarkitektur, landskapsarkitektur och planering. Under de senaste åren har Sveriges Arkitekter Västra Götaland stått bakom många framgångsrika arrangemang: kontorsrevyer, samtalskvällar, föreläsningar, studiebesök och utställningar.

SLU är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv.

Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner. Vi är en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av förtroendevalda från kommuner och regioner.

Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Egnahemsfabriken är en social husfabrik och ekonomisk förening som styrs av sina trehundra medlemmar.

Det behövs fler vägar till ett eget hem i Sverige idag. Genom Egnahemsfabriken får husbyggare möjligheten att genomföra sitt husbyggnadsprojekt tillsammans med andra i ett sammanhang där det finns resurser, stöd och kunskap.

Egnahemsfabriken grundade  2018 i civilsamhället på Tjörn.

Ekobanken (Ekobanken medlemsbank), är en svensk etisk bank som lånar ut till verksamheter med ekologiska, sociala och kulturella mervärden. Huvudkontoret är placerat i Järna. Ekobanken har även kontor i Gamla Stan i Stockholm för bokade besök. Ekobanken är transparent med sin utlåning till företag och föreningar genom att publicera informationen om alla låntagare på hemsidan och i sin årsredovisning. Ekobanken fick sitt bankoktroj från Finansinspektionen 1998 och startade sin verksamhet i Järna.

Ekobanken driver sin verksamhet enbart inom Sveriges gränser. Bankens tjänster riktar sig till både privatpersoner och föreningar samt företag.

Ekobyarnas Riksorganisation (tidigare Njord) är världens äldsta ekobynätverk. Vi arbetar för att lyfta frågor som rör ekobyar och liknande boendeformer och fungerar som kontaktnät och stöd för befintliga ekobyar och kommande ekobyprojekt i Sverige. Ekobyarnas Riksorganisation ingår i det internationella ekobynätverket GEN.

Building Future Institute är en förening och en stiftelse vars syfte är att vara en neutral utvecklingsarena, katalysator och samordnare av hållbar samhällsutveckling inom så väl som utom Sverige.

Vi vill främja projekt med människans hälsa och välbefinnande i ett ekonomiskt cirkulärt system inom de ekologiska förutsättningarna. Stiftelsen är verksamh i hela landet med utgår från Garveriet i Floda.

Samtliga arrangörer: