Unikt samarbete bakom historisk konferens

De flesta kommuner står inför utmaningar med bostadsbrist. Samtidigt saknar stora grupper av bostadssökande möjligheter att överhuvudtaget efterfråga de bostäder som produceras. Under de senaste åren har vi kunnat se allt fler initiativ som handlar om att utveckla, bygga och förvalta bostäder och andra hus genom social samverkan – genom att människor går samman och hjälps åt att få hus byggda.

Det är ett nygammalt sätt att bygga och bo på som rymmer potentialen att stärka delaktighet och gemenskap, skapa ekonomiska och fysiska värden och att möjliggöra för fler grupper att få bostad, även på platser där detta saknas idag.

För första gången i Sverige anordnas en konferens om socialt byggande: ”Socialt Byggande och modernt självbyggeri – inkluderande projektformer i bostadsbyggandet”, i Göteborg den 19-20 september. Konferensen tar sin utgångspunkt i de stora utmaningar svenskt bostadsbyggande står inför. Konferensen rymmer ett 60-tal programpunkter, paneldiskussioner och presentationer av inspirerande initiativ och genomförda projekt.

– Lösningen är att öppna för former som möjliggör byggande av bostäder även på de marknader där investeringsviljan är svag och finansieringsmöjligheterna begränsade. Genom inkluderande projektformer kan förutsättningarna ändras. Initiativ från civilsamhället, samverkan mellan lokala krafter och ett aktivt deltagande från hushållen kan göra skillnad, säger Kajsa Crona, arkitekt Sweco architects och professor Chalmers.

Bakom arrangemanget står en ovanlig och bred konstellation av offentliga, privata och ideella aktörer engagerade i bostadsfrågor, folkrörelser samt akademi: Boverket, RISE, Mistra Urban Futures, Bergsjön 2021, Egnahemsbolaget, Familjebostäder, Centrum för boendets arkitektur, Göteborgs stad, Coompanion, Föreningen för byggemenskaper, Inobi, Sweco, Wingårdhs och Egnahemsfabriken.

– För att lösa den här stora utmaningen behöver vi samarbeta och genom att en sådan bredd av initiativtagare står bakom hoppas vi också att konferensen kan uppmuntra till att mer bostadsbyggande utan stora vinstkrav kommer igång, säger Kajsa Crona.

Konferensen Socialt Byggande och modernt självbyggeri tar fasta på både nya och gamla former för socialt drivna byggprocesser. Konferensen knyter an till den historiska egnahemsrörelsen men även till aktuell forskning, samtida initiativ och konkreta projekt, både i Sverige och internationellt.

 

För mer information, kontakta

Tinna Harling, Samordnare/expertrådgivare konferensen ”Socialt byggande och modernt självbyggeri- inkluderande projektformer i bostadsbyggandet ”

Telefon: 0736-561192

Mail: info@socialtbyggande.se