Tre temaområden 2021

Civilsamhälle, integrerande miljöer, omställning

Socialt byggande 2021 utgår från tre övergripande teman:

TEMA 1: Civilsamhällets egen förmåga

Konferensens givna avstamp är i civilsamhällets egen förmåga att forma och ta ansvar för sina livsmiljöer – om bara rätt förutsättningar ges.
I civilsamhälle och folkrörelser på alla nivåer finns både en stor förmåga och en vilja att i högre grad få driva utvecklingen; bygga och förvalta bostäder mm.

Kan samhället bejaka och släppa loss den potentialen kan de socialt och kooperativt orienterade aktörerna i byggandet komplettera de offentliga och kommersiella. Erbjuda de alternativ ingen annan skapar, bygga både billigare och annorlunda. För den tredje sektorn arbetar utifrån andra drivkrafter och med andra mål än övriga sektorer. Det sociala byggandet kan tillgodose behov som marknaden och det offentliga varken urskiljer, kan eller vill adressera.

Under detta temat kommer vi sålunda belysa den förmåga som civilsamhället besitter. Vi är nyfikna på alternativen. De goda exemplen på hus och livsmiljöer som formats genom verklig delaktighet. I planering, finansiering, byggnation och förvaltning. Där därmed fler perspektiv funnits representerade. Där finansieringen hittats via andra vägar än i form av spekulationskapital. Där gemenskap, integration och sociala mervärden varit huvudsaker, inte bisaker.

Vi tittar på bygg- och bogemenskaper, kooperativa hyresrätter, crowdfunding, cultural planning, ekobyar, plats- och landsbygdsutveckling. Och vi söker efter exempel på framgångsrik offentlig – civil samverkan.

Temat kan följas i:

 • Plenablock 1: Civilsamhällets egen förmåga att bygga och förvalta
 • Seminarie T1: Offentlig-civil samverkan
 • Seminarie T2: Nordiska spår
 • Seminarie T3: Hela landet ska leva – men hur
 • Seminarie T4: Bogemenskaper och kollektivhus för framtiden – Hur hålls gemenskapen levande?
 • Seminarie T6: Global utmaning
 • Seminarie F1:Sociala husfabriker, tiny houses och ett nytt egnahemsbyggande
 • Seminarie F3: Finansiering och byggekonomi för socialt byggande
 • Seminarie F5: Den kooperativa metoden
 • Seminarie F6: Att köpa gård tillsammans

TEMA 2: Inkludering och integration

Hur blir utformningen av bostäder och livsmiljöer något som faktiskt involverar och inkluderar alla som vistas i dem – inte bara professionen. Hur kan bostadsmiljöer vara utformade för att stärka den sociala hållbarheten över tid och jämna ut skillnader i livsmöjligheter mellan grupper? Hur tar vi oss ur segregationens onda cirklar och åstadkommer öppna och integrerade städer och samhällen?

Hur kan bostäder, hus och kvarter se ut för att bryta människors isolering och ensamhet, accelerera språkinlärningen, återhämtningen och främja inkludering för alla? Under det andra konferenstemat, som handlar om integration och inkludering, talar vi om miljöer som befrämjar gränsöverskridande möten. Som är till för alla. Som har barnens perspektiv. Som ökar tryggheten i vardagen.

Den byggda miljön kan göra så mycket mer än den som regel utformas för – vi ska inte nöja oss med mindre än att alla livsmiljöer blir maskiner för integration, generationsblandning, mångfald.

Temat kan följas i:

 • Plenablock 2: Inkludering och integration i praktiken: bostäder för alla
 • Seminarie T1: Offentlig-civil samverkan
 • Seminarie T4: Bogemenskaper och kollektivhus för framtiden – Hur hålls gemenskapen levande?
 • Seminarie T6: Global utmaning
 • Seminarie F4: Integrerande och inkluderande livsmiljöer
 • Seminarie F6: Att köpa gård tillsammans

TEMA 3: Omställning genom socialt gestaltade livsmiljöer

Vi behöver ställa om samhället. Snabbt. Men det går trögt. En anledning kan vara att vi tenderar att bortse från att den ekologiska hållbarheten har en stark social dimension – det är i de sociala relationerna mellan människor som det avgörs om vi kan uppnå och upprätthålla en uthållig hållbarhet, eller ej.

Det krävs starka sociala relationer för effektiv omställning till ett samhälle med kraftigt minskad resurs- och energianvändning. Ur det sociala kapitalet mellan människor växer en kollektiv problemlösningskapacitet, en vana av att möta förändring tillsammans. Att kunna genomföra omställning i praktiken.

Under detta tema utforskar vi relationen mellan den nödvändiga omställningen och det sociala byggandet. Vi ser det sociala byggandet som en nyckel för att åstadkomma de goda gestaltade livsmiljöer som arkitekturpolitiken idag eftersträvar – eftersom det är först i och med delaktighet och ett socialt perspektiv som drivkrafter förankrade i vardagens behov och förutsättningar får betydelse.

Temat kan följas i:

 • Plenablock 3: Omställningen: hållbarhet genom socialt gestaltade livsmiljöer (fredag fm)
 • Seminarie T3: Hela landet ska leva – men hur
 • Seminarie T5: Omställning tillsammans, byggande för ett hållbart samhälle
 • Seminarie T6: Global utmaning
 • Seminarie F1: Sociala husfabriker, tiny houses och ett nytt egnahemsbyggande
 • Seminarie F2: New European Bauhaus – plattform för socialt byggande?