Den första mötesplatsen i sitt slag – Socialt byggande och modernt självbyggeri i Göteborg 19-20 september!

De senaste åren syns allt fler initiativ kring att utveckla, bygga och förvalta bostäder och andra hus genom social samverkan – genom att människor går samman och hjälps åt att få hus byggda. ”Socialt Byggande och modernt självbyggeri – inkluderande projektformer i bostadsbyggandet”, den första nationella konferensen om socialt byggande och modernt självbyggeri syftar till att samla dessa initiativ och den växande rörelse kring socialt drivna byggmetoder.

Konferensen äger rum i Göteborg 19-20 september, och rymmer ett 60-tal programpunkter, paneldiskussioner och presentationer av såväl nya initiativ som genomförda projekt. Bakom arrangemanget står en ovanlig och bred konstellation av offentliga, privata och ideella aktörer engagerade i bostadsfrågor, folkrörelser samt akademi.

– För att lösa bra bostäder för fler människor behöver vi använda den kunskap som finns, nå fler intresserade och våga använda nya, smartare finansieringsformer. Jag tror att den här konferensen är absolut nödvändig för att vi ska kunna utveckla hållbara strategier för socialt byggande i olika former, säger Kajsa Crona, arkitekt Sweco architects och professor Chalmers, aktuell med rapporten ”Att bygga billigt är dyrt”.

Utgångspunkten för konferensen är de stora utmaningar svenskt bostadsbyggande står inför, samt att koppla samman dessa med lösningar från förr och nu.

– De flesta kommuner rapporterar att det är brist på bostäder. Samtidigt saknar stora grupper av bostadssökande möjligheter att överhuvudtaget efterfråga de bostäder som produceras. Det behöver kunna byggas bostäder även på de marknader där investeringsviljan är svag och finansieringsmöjligheterna begränsade. Genom att öppna för inkluderande projektformer så kan förutsättningarna ändras. Då kan initiativ från civilsamhället, samverkan mellan lokala krafter och ett aktivt deltagande från hushållen göra skillnad, säger Kajsa Crona.

Byggemenskaper, tillsammansbyggande och bogemenskaper är alla yttringar av samma sociala strävan. Det är ett nygammalt sätt att bygga och bo på som rymmer potential att stärka delaktighet och gemenskap, skapa ekonomiska och fysiska värden och att möjliggöra för fler grupper att få bostad, även på platser där detta saknas idag.

Konferensen Socialt Byggande och modernt självbyggeri tar fasta på både nya och gamla former för socialt drivna byggprocesser. Konferensen knyter an till den historiska egnahemsrörelsen men även till aktuell forskning, samtida initiativ och konkreta projekt, både i Sverige och internationellt. Socialt byggande och modernt självbyggeri syftar även till att vara en arena där professionella aktörer och ideellt aktiva amatörer möts runt gemensamma frågeställningar.

– Vi märker att det här är en aktuell och viktig fråga, i dagsläget har vi 250 anmälda och antalet ökar varje dag, säger Kajsa Crona.

Konferensen har reserverat ett antal ackrediteringar för journalister. Kontakta sekretariatet om du är intresserad av en ackreditering: socialtbyggande@meetx.se. Det kommer även finnas en lista med förslag på möjliga intervjupersoner vid registreringen.

För frågor eller mer information, kontakta Tinna Harling, Egnahemsfabriken: info@socialtbyggande.se