Erik Windt Wallenberg, VD på Egnahemsbolaget i Göteborg berättar om hur de främjar socialt byggande- och boende, skapar boendelösningar till utsatta grupper i Göteborg och hur han ser att vi bygger våra samhällen i framtiden!

Vem är du? Berätta lite om dig själv och vad du gör!

Jag är en 3-barnspappa som bor i hus i Kungälv. Ursprungligen är jag från Ångermanland. Jag har jobbat på Egnahemsbolaget sedan 2015. Sedan 2020 har jag haft rollen som vd.

Hur främjar Egnahemsbolaget göteborgs boendesituation för grupper som står utanför boendemarknaden?

Vårt primära uppdrag är att bygga bostadsrätter och småhus i de stadsdelar där hyresrätten dominerar, framförallt i våra miljonprogramsområden. Köparna är oftast förstagångsköpare och har därför inte automatiskt den kontantinsats som den har som redan varit inne på den heta bostadsmarknaden under det senaste decenniet. Därför bygger vi så prispressat det bara går, även om det fortfarande såklart samtidigt ska vara en bra bostad.

Hur förverkligar ni drömmen om att äga sin egen bostad?

Dels genom att bygga prispressat, för stora grupper. Dels lägger vi stor vikt vid att guida kunder genom den ganska snåriga köpprocessen.

Vilken är den största utmaningen ni stöter på krig självbyggeri? 

Vi har gjort enkäter för att undersöka intresset för detta. De visar dessvärre att vår primära målgrupp; förstagångsköpare i miljonprogramsområden, inte har den tiden som krävs eftersom man behöver vara två som arbetar heltid för att få lån. Ofta saknas också intresset. De som är intresserade har ofta redan gjort bostadskarriär, är äldre, kanske pensionärer, och har tid över för att engagera sig i ett husbygge. De är inte intresserade av självbyggeri primärt av ekonomiska skäl utan ser det mer som en hobby.

Varför är socialt byggande- och boende är viktigt? 

Det är absolut nödvändigt för att bygga ihop staden. Socialt byggande, i min värld, är att det ska finnas en möjlighet för många fler att kunna köpa sig ett boende. Då blir man kvar längre i sitt område, man engagerar sig i sitt område och stadsdelen på ett annat sätt. Man integreras i samhället på ett bättre sätt och man får ta del av värdeutvecklingen på fastigheten man bor i.

Om du får drömma helt fritt, hur bor och bygger vi i samhället om 10 år? (Städer & landsbygd) 

Då bygger vi massor med småhus för att förtäta våra glesa miljonprogram. Många här gillar sina stadsdelar men när man är redo att köpa sig en bostad vill man helst ha eget hus med egen liten täppa. Det skulle vara en viktig pusselbit för att göra dessa områden mer attraktiva.

Vad ser du mest fram emot på konferensen? 

Att få massor av inspiration och höra alla engagerade och kloka människor

Varför tycker du att man ska besöka konferensen?

Det är ett bra sätt att skaffa sig ett riktigt bra nätverk och dessutom öka på sin kompetens på området.

Vill du läsa mer om hur Egnahemsbolaget främjar socialt byggande & boende? Besök deras hemsida här. (Länk) 

De senaste åren syns allt fler initiativ kring att utveckla, bygga och förvalta bostäder och andra hus genom social samverkan – genom att människor går samman och hjälps åt att få hus byggda. ”Socialt Byggande och modernt självbyggeri – inkluderande projektformer i bostadsbyggandet”, den första nationella konferensen om socialt byggande och modernt självbyggeri syftar till att samla dessa initiativ och den växande rörelse kring socialt drivna byggmetoder.

Konferensen äger rum i Göteborg 19-20 september, och rymmer ett 60-tal programpunkter, paneldiskussioner och presentationer av såväl nya initiativ som genomförda projekt. Bakom arrangemanget står en ovanlig och bred konstellation av offentliga, privata och ideella aktörer engagerade i bostadsfrågor, folkrörelser samt akademi.

– För att lösa bra bostäder för fler människor behöver vi använda den kunskap som finns, nå fler intresserade och våga använda nya, smartare finansieringsformer. Jag tror att den här konferensen är absolut nödvändig för att vi ska kunna utveckla hållbara strategier för socialt byggande i olika former, säger Kajsa Crona, arkitekt Sweco architects och professor Chalmers, aktuell med rapporten ”Att bygga billigt är dyrt”.

Utgångspunkten för konferensen är de stora utmaningar svenskt bostadsbyggande står inför, samt att koppla samman dessa med lösningar från förr och nu.

– De flesta kommuner rapporterar att det är brist på bostäder. Samtidigt saknar stora grupper av bostadssökande möjligheter att överhuvudtaget efterfråga de bostäder som produceras. Det behöver kunna byggas bostäder även på de marknader där investeringsviljan är svag och finansieringsmöjligheterna begränsade. Genom att öppna för inkluderande projektformer så kan förutsättningarna ändras. Då kan initiativ från civilsamhället, samverkan mellan lokala krafter och ett aktivt deltagande från hushållen göra skillnad, säger Kajsa Crona.

Byggemenskaper, tillsammansbyggande och bogemenskaper är alla yttringar av samma sociala strävan. Det är ett nygammalt sätt att bygga och bo på som rymmer potential att stärka delaktighet och gemenskap, skapa ekonomiska och fysiska värden och att möjliggöra för fler grupper att få bostad, även på platser där detta saknas idag.

Konferensen Socialt Byggande och modernt självbyggeri tar fasta på både nya och gamla former för socialt drivna byggprocesser. Konferensen knyter an till den historiska egnahemsrörelsen men även till aktuell forskning, samtida initiativ och konkreta projekt, både i Sverige och internationellt. Socialt byggande och modernt självbyggeri syftar även till att vara en arena där professionella aktörer och ideellt aktiva amatörer möts runt gemensamma frågeställningar.

– Vi märker att det här är en aktuell och viktig fråga, i dagsläget har vi 250 anmälda och antalet ökar varje dag, säger Kajsa Crona.

Konferensen har reserverat ett antal ackrediteringar för journalister. Kontakta sekretariatet om du är intresserad av en ackreditering: socialtbyggande@meetx.se. Det kommer även finnas en lista med förslag på möjliga intervjupersoner vid registreringen.

För frågor eller mer information, kontakta Tinna Harling, Egnahemsfabriken: info@socialtbyggande.se

Den 19-20 september anordnas den första svenska konferensen på temat socialt byggande och modernt självbyggeri. En av deltagarna är Mai Lundell.

I vilken roll kommer du delta på konferensen?

Jag är integrationssamordnare i Lilla Edets kommun och är projektledare för ett pilotprojekt där vi undersöker möjligheterna att etablera en hållbar boendemiljö för integration/generationsboende och för bygdeutveckling.

Nyanlända bosätter sig i princip i tätorten där det finns hyreslägenheter, men bristen på sådana gör att de tvingas flytta vidare, bo trångt eller osäkert i händerna på oseriösa hyresvärdar.

Att sprida boendet till landsbygden, som vår kommun till stor del är, vore positivt för både integration och för landsbygdens företagare som behöver arbetskraft.

Så jag sökte projektmedel från Länsstyrelsen för att testa iden om det går att inleda en process för en mer levande landsbygd med hållbara boenden för unga, äldre och invånare från andra länder som inte har så stora plånböcker men ändå bo med livskvalitet. Vi har fler lokala föreningar med i styrgruppen, bland annat Club Solidaritet och Hushållningssällskapets Gille.

Förslaget kom initialt genom ett av dialogmötena jag arrangerat i kommunen för att hitta vägar till bättre integration och medskapande vilket i Hjärtum resulterade i ett antal förslag för att vitalisera landsbygden, som en ekoby med bostäder och verksamheter samt mötesplatser. Genom att delta och studera redan befintliga initiativ har vi tillsammans på orten kommit fram till några olika koncept som vi hoppas kan bli realiserade inom några år.

Vad intresserar dig med konferensen?

Framförallt hur offentliga aktörer kan främja och styra/villkora byggplaner så att de bättre stämmer överens med globala målen och goda boendemiljöer. Och hur kan kommuner och myndigheter stötta etablering av nya boendeformer och de aktiva nätverk som vill skapa egna billigare boendelösningar med integrerat boende och arbete?

Vilka programpunkter ser du fram emot mest?

Alla plenapunkter är intressanta, men jag har inte hört något om Tübingen förut så det ska bli spännande! Även hur man tänker om framtiden, vilka vägar leder framåt och hur. Och så vill jag delta i Agenda 2030 Väst workshopen, om jag kan.

Vilka seminariespår har du valt?

Dag 1 vill jag nog delta i spår 2 om tillsammansbyggandet och på dag 2 spår 3 om kommuners arbete för hållbarhetsmålen. Även spår 5 om forskning och social ekonomi intresserar mig.

Bakom arrangemanget står en ovanlig och bred konstellation av offentliga, privata och ideella aktörer engagerade i bostadsfrågor, folkrörelser samt akademi:BoverketRISEMistra Urban FuturesBergsjön 2021Egnahemsbolaget, FamiljebostäderCentrum för boendets arkitekturGöteborgs stadCoompanion,Föreningen för byggemenskaperInobiSwecoWingårdhs och Egnahemsfabriken.

Anmäl dig till socialt byggande 19-20 september här!

Se hela programmet här!